Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

תשלום נוסף בעבור דלק

השינויים במחירי הדלק משתקפים בתנודות בעלויות בתעשיית התחבורה, ולכן מחייבים היטל הדלק אשר משתנה בקו ישיר לתנועות מחירי הדלק.

היטל הדלק עבור שירות אקספרס בינלאומי ושירות מסירה איטי יתבססו על הממוצע החודשי (ספוט) של המחיר המיידי לנפט בחוף המפרץ של ארהExternal Link / New Window"ב (USGC)- סוג של דלק סילוני, כפי שידווח על ידי משרד האנרגיה של ארה"ב.
יתקיים פער-זמן של חודשיים ביישום האינדקס. לדוגמה, המחיר הממוצע החודשי של הדלק בינואר ישמש לקביעת ההיטל הישים בחודש מרץ. זאת, עקב תאריכי שחרור הנתונים לתמחור ספוט.


DHL אקספרס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האינדקס והטבלה של היטל הדלק עם או בלי הודעה מראש. הסכום ומשך זמן ההיטל ייקבעו שניהם על פי שיקול דעתה הבלעדי של DHL.