Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

תנאי שימוש: שילוח עם DHL Express

תנאי השימוש הסטנדרטיים שלנו עבור הובלת משלוחי אקספרס.

תנאי ההובלה של DHL אקספרס ("תנאים")

הערה חשובה

בעת הזמנת שרותי DHL, כ"צד שולח", הנך מסכים שהתנאים להלן יחולו עליך ועל מקבל המשלוח ("צד מקבל"), לרבות על כל גורם אחר שהינו בעל ענין במשלוח.
"משלוח" פירושו כל המסמכים והחבילות אשר נשלחים באמצעות תעודת משלוח אחת, אשר יימסרו ע"י DHL לצד המקבל, באופן שייבחר על ידה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות דרך האוויר, באמצעות רכב, או בכל אופן משלוח אחר. "תעודת משלוח" תכלול את כל הפרטים המזהים של המשלוח או כל מסמך שהופק ע"י המערכות האוטומטיות של DHL או הצד השולח, כגון: מדבקות, ברקוד, תעודת משלוח או שטר מטען, לרבות גרסתם האלקטרונית. כל משלוח מועבר על בסיס אחריות מוגבלת בהתאם לפירוט להלן. במידה והצד השולח מעונין בהגנה מוגברת, ניתן להסדיר ביטוח תמורת עלות נוספת (למידע נוסף, אנא עיין להלן). המושג "DHL" מתייחס לכל חברי רשת DHL אקספרס.

2020 6 מרץ

תנאי שימוש ואחריות DHL Express בדבר החזר כספי

הודעה חשובה

עם בקשת הלקוח ובכפוף למגבלות המפורטות בהמשך, DHL תעניק זיכוי או החזר של תוספת התשלום ששילם הלקוח בעבור משלוח DHL Express אשר ימסר לאחר מועד המסירה אליו התחייבה DHL.

תקף החל מ1 יולי 2017

לקבלת מידע נוסף, אנא פנה לצוות שירות הלקוחות המקומי של DHL EXPRESSDHL EXPRESS.